De gezondheidsverklaring bij een AOV

Wanneer U een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten, zal de verzekeraar willen weten welke risico’s hij in huis haalt. Deze risico’s hangen samen met het beroep dat u uitoefent en met u gezondheidssituatie.

Om de gezondheidssituatie in kaart te brengen wordt u gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. De gezondheidsverklaring is een vragenlijst waarin u behoorlijk uitgebreid wordt bevraagd over uw medische dossier en tot op zekere hoogte ook over ziekten van uw familieleden (ouders, zussen en/of broers). Zo moet u alle ernstige en minder ernstige ziekten die u hebt doorgemaakt opgeven, de behandelingen van uw huisarts, specialist, paramedicus of andersoortige hulpverlener vermelden en uw rookgedrag en eventueel gebruik van alcohol aangeven.

Op basis van de antwoorden doet de geneeskundig adviseur van de verzekeraar een advies aan de acceptant van de verzekeraar of u geaccepteerd wordt voor de AOV waarvoor u eerder een offerte hebt ontvangen. Hebt u een beperkt medisch dossier, dan kan het advies luiden dat u geaccepteerd bent. Hebt u een complexere medische achtergrond, dan kan het zijn dat u voor een deel wordt uitgesloten of tegen een hogere premie alsnog wordt geaccepteerd.

Is er sprake van uitsluiting, dan betekent dit dat sommige oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet worden verzekerd.

Stel u hebt vroeger tennis gespeeld op een behoorlijk niveau en u hebt indertijd een operatie ondergaan een uw rechter ellebooggewricht. Inmiddels bent u 15 jaar verder en heeft u recent een goedlopende tennisschool overgenomen. De verzekeraar sluit op basis van de door u ingevulde gezondheidsverklaring arbeidsongeschiktheid door klachten aan de gehele rechterarm uit.

De gezondheidsverklaringen van veel maatschappijen lijken behoorlijk op elkaar en zijn afgeleid van een model dat door het verbond van verzekeraars is opgesteld. U vindt hier een voorbeeld. Niettemin kunnen maatschappijen wel verschillend om gaan met de antwoorden die u op de verschillende vragen hebt gegeven. Sommige verzekeraars kiezen voor een strengere selectie "e;aan de poort "e; en accepteren met meer uitsluitingen. Op deze manier haalt de verzekeraar verzekerden met minder risico binnen en kunnen de premie’s lager zijn.

Als uw gezondheidstoestand zich wijzigt na het invullen van de medische verklaring, dan bent u verplicht om deze informatie alsnog door te geven.

Uiteraard bent u niet verplicht om al deze medische informatie te verstrekken. In dat geval zal de verzekeraar echter geen inschatting van de risico's kunnen maken en u niet willen verzekeren. In de praktijk komt het er dus op neer dat u complete openheid van zaken moet geven wilt u zich kunnen verzekeren (met uitzondering van de vangnetverzekering).

Medische keuring en vragengrens

Afhankelijk van de informatie in de door u ingevulde een gezondheidsverklaring kunt u worden uitgenodigd voor een medische keuring en/of kunnen er aanvullende vragen worden gesteld. In de regel geldt hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger uw leeftijd en hoe meer (eerdere) klachten u hebt ingevuld op uw gezondheidsverklaring, hoe groter de kans is u wordt opgeroepen voor een keuring, waardoor de verzekeraar het risico op arbeidsongeschiktheid beter kan inschatten.

In dit verband kunt u ook het begrip begrip vragengrens tegenkomen. De vragengrens ligt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekerd bedrag van meer dan € 36.249,-- onder rubriek A en meer dan € 24.267 onder rubriek B. De vragengrens wordt overigens iedere 3 jaar aangepast. De vragengrens is van belang omdat onder deze grens bepaalde vragen over erfelijke aandoeningen in uw familie niet mogen worden gesteld; boven de vragengrens mag dat wel.

Wanneer uw wordt opgeroepen voor een keuring ontvangt u van de verzekeraar een brochure met uitleg over wat u te wachten staat. Uiteraard bent u niet verplicht om hieraan mee te werken, maar in dat geval zal de verzekeraar ongetwijfeld afzien van acceptatie. Ten aanzien van de medische keuring voor verzekeringsdoeleinden is er een Protocol Verzekeringskeuringen opgesteld waaraan alle verzekeraars zich zouden moeten houden. U vindt het hier. De brochure over de medische keuring vindt u hier en voor de medische keuring boven de vragengrens hier.

Verzwijging

De gezondheidsverklaring heeft een belangrijke juridische waarde. Heeft u bij het invullen van de verklaring informatie verzwegen door niet compleet en volledig te zijn, dan zal de verzekeraar zonder meer de verzekering kunnen opzeggen. En bent u arbeidsongeschiktheid geraakt en ontvangt u een uitkering op basis van een onjuist ingevulde gezondheidsverklaring, dan wordt de uitkering stopgezet en moet u de reeds ontvangen uitkering terug betalen.

Omdat er in geval van arbeidsongeschiktheid veel medische gegevens richting de verzekeraar gaan, is de kans aanzienlijk dat de verzekeraar achter eventuele verzwegen klachten of behandelingen komt. U doet er derhalve dus echt verstandig aan alle vragen in de gezondheidsverklaring naar waarheid te beantwoorden, om te voorkomen dat juist op het moment dat u de verzekering nodig heeft, deze niet uitkeert.

Bovendien is het goed te bedenken dat u de premies die u al die jaren hebt betaald niet terugkrijgt. Verzwijgt u dus informatie, bedoeld of onbedoeld, dan kan het erop neer komen dat u jaren betaald, maar voor dat geld uiteindelijk helemaal niets terug krijgt. Eén ding kan het u wel opleveren: een uitsluiting bij alle maatschappijen. Af anders gezegd, u komt op de zwarte lijst en kunt nooit meer ergens een AOV afsluiten gedurende de rest van uw leven.

Verwacht u dat uw medische geschiedenis mogelijk acceptatie problemen opleverd, of uitsluitingen met zich mee kan brengen, leest u dan de pagina over de medische acceptatie.