Het Verzekerde Bedrag bij een AOV

Het verzekerde bedrag - ook wel jaarrente genoemd - van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het bedrag waarop uw eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering zal worden gebaseerd. Het bedrag wordt meestal op jaarbasis benoemd: heeft u een polis met een verzekerd bedrag van 36000,-- afgesloten, dan zal uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 36000/12 = 3000 per maand bedragen (bij een 100% arbeidsongeschiktheidpercentage). Verder geldt uiteraard: hoe hoger het te verzekeren bedrag, hoe meer premie u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Feitelijk is er sprake van twee verzekerde bedragen: Rubriek A en Rubriek B.

Rubriek A

Rubriek A heeft betrekking op het verzekerde bedrag gedurende het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. Verder is bij rubriek A een door uzelf te bepalen wachttijd van toepassing. Dat is de termijn waarna de uitkering daadwerkelijk begint, bijvoorbeeld na 2 weken arbeidsongeschiktheid, na één maand, of pas na 3 maanden.

Rubriek B

Rubriek B is het verzekerde bedrag voor de jaren na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Blijft u de rest van uw leven arbeidsongeschikt, dan is dit de uitkering op basis van dit bedrag het inkomen waarmee u het moet zien te doen. Dat betekent niet dat u het verzekerde bedrag als uitkering krijgt. Wat u krijgt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid (samenhangend met de ernst van uw arbeidsongeschiktheid) en is een percentage van het verzekerd bedrag. U vindt er alles over in het item hoogte van de uitkering

Deze verzekerde bedragen in Rubriek A (1e jaar) en B (na het 1e jaar) kunnen gelijk zijn, maar dat hoeft niet.

Maximale hoogte van het Verzekerde bedrag

Het verzekerd bedrag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan bij de meeste maatschappijen maximaal 80% van het bruto jaarloon bedragen; sommige verzekeraars gaan inmiddels tot 90% van het inkomen. Bent u IB-ondernemer en niet in loondienst bij uw eigen BV, dan is het verzekerde bedrag u maximaal 80 % van de gemiddelde fiscale winst over de laatste 3 jaar. De fiscale winst is de winst (of het winstaandeel bij een V.O.F.) voor toepassing van de zelfstandigenaftrek, de MKB vrijstellingen en verdere fiscale voorzieningen. De meeste maatschappijen hanteren daarnaast ook vaak nog een absolute bovengrens van de verzekerde som.

U bent uiteraard niet verplicht om het maximaal te verzekeren bedrag ook daadwerkelijk te verzekeren. U leest hierover meer in het item over de hoogte van de verzekerde som.

Toetsing inkomen

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die jaarlijks toetsen of u nog steeds voldoende inkomen heeft, met andere woorden of u inmiddels niet voor meer dan 80% van uw loon of winst bent verzekerd. De meeste maatschappijen voeren deze jaarlijkse toetsing echter niet meer uit. Wel zult u bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet aantonen dat u inderdaad niet meer dan 80% van uw loon of winst gaat verzekeren, bijvoorbeeld door een jaaropgave, jaarrekeningen over de laatste 3 jaar, of uw aangiften Inkomstenbelasting.

De eerder genoemde jaarlijkse toetsing is van een andere aard dan de toetsing van uw inkomen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de aard van de AOV (sommenverzekering of schadeverzekering) zal uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid wel worden getoetst.

Verkorte uitkering onder Rubriek B

Verder is het goed om te weten dat er ook arbeidsongeschiktheidverzekeringen waarbij de uitkering onder rubriek B beperkt is tot bijvoorbeeld twee of vijf jaar. Dit betekent dat u na die periode van twee of vijf jaar arbeidsongeschiktheid geen uitkering meer ontvangt en u terug zal moet en vallen op uw reserve of de bijstand.

Mocht u voelen voor deze mogelijkheid, bedenkt u zich dan dat wanneer uw reeds vijf jaar arbeidsongeschikt bent, uw kansen om weer inkomen te verwerven wel sterk zijn afgenomen. U bent tenslotte niet voor niets vijf jaar arbeidsongeschikt. Uiteraard zult u zich in die situatie ook bij geen enkele maatschappij meer kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor de resterende jaren tot uw pensioenleeftijd.

De premiekorting die u kunt bedingen bij arbeidsongeschiktheidverzekeringen met een beperkte uitkeringsduur onder Rubriek B zijn dermate gering, dat u beter uit andere opties kunt kiezen om de premie betaalbaar te houden (bijvoorbeeld door aanpassing van de hoogte van de verzekerde som, een langere wachttijd onder rubriek A, een hogere drempelwaarde van het arbeidsongeschiktheidspercentage,etc).